Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων


ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων(τυπική και ουσιαστική προσέγγιση):
Όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος:
1.      Να συμπληρώσει αμέσως το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ.
   Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97, ο εργοδότης υποχρεούται από 1/4/98 να καταχωρεί σε θεωρημένο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έντυπο, τους προσλαμβανομένους μισθωτούς του, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.
  Για την έκδοση του Ειδικού Βιβλίου απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης απογραφής. Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις στην ασφαλιστική περιοχή του αυτού Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται σε μία απογραφή αλλά τηρεί διαφορετικά Ειδικά Βιβλία.
  Τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση ενός τουλάχιστον από τους κλάδους ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε έναν από τους φορείς ή τους κλάδους ή τους λογαριασμούς των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία να γνωστοποιούν στον εργοδότη τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και της ΑΠΔ, με την επίδειξη του πρωτοτύπου και την κατάθεση αντιγράφου του τελευταίου Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει παραλάβει Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από το Δελτίο Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών, το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Απασχολουμένου, το Ατομικό Δελτίο Ασφάλισης ή το Ατομικό Δελτίο Εισφορών (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 2972/2001).
  Από την υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου εξαιρούνται οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων καθώς και όσοι είναι υποχρεωμένοι να αναγγέλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την πρόσληψη και αποχώρηση του προσωπικού τους με έγγραφη δήλωση (οικόσιτο προσωπικό, συγγενικά πρόσωπα).
Πράξη Επιβολής Ακαταχώριστων Εργαζομένων (Π.Ε.Π.Α.Ε)

  Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, ο εργοδότης δεν καταχώρισε τους εργαζομένους του, αμέσως μετά την πρόσληψή τους και πριν αναλάβουν εργασία, στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή δεν επιδεικνύει αυτό στα αρμόδια όργανα, τότε συντάσσεται σε βάρος του "Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων" πρόστιμο ύψους 500,00 Ευρώ για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο (άρθρο 2 του Ν. 2556/97 και 10 του Ν. 3232/04).

2.Να καταθέσει μέσα σε 8 ημέρες στον ΟΑΕΔ την αναγγελία πρόσληψής του.

Με το Ν.Δ. 2961/54 συστάθηκε ο Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), ο οποίος μετονομάστηκε σε Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Ν.Δ. 212/69. Με το ίδιο Ν.Δ. ρυθμίστηκαν επίσης θέματα οργάνωσης και διοίκησης του ΟΑΕΔ. Ακολούθησαν, το Β.Δ. 405/71 με το οποίο καθορίστηκε η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του, το Π.Δ. 416/90 με το οποίο συστάθηκαν οι δύο Γενικές Διευθύνσεις του και το Π.Δ. 396/98 με το οποίο συστάθηκε η τρίτη Γενική Διεύθυνσή του.
 Ο Οργανισμός είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός μεριμνά για
 • τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού.
 • την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού.
 • την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
 • διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ.
. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Οργανισμός υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, όπως
 • σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας
 • Προγράμματα Απασχόλησης (Επιχορήγηση επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας,
 • Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, EURES κλπ)
 • Επιδόματα Ασφάλισης (Ανεργίας, Οικογενειακό, Οικοδομικό κλπ)
 • Προγράμματα Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
 • Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
 • Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπροθέσμου υποβολής Πρόστιμο 10 ημερομίσθια ανειδικεύτου εργάτη3.Να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας (ΣΕΠΕ)το πρόγραμμα ωρών εργασίας του .
Νόμος 2874/2000 - Αρθρο 16
Το άρθρο 4 του ν. δ. 515/1970 (ΦΕΚ95Α΄) "περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών", όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250 Α΄), καθώς και οι παράγραφοι α και β του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235 Α΄) "περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών" αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.-Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών.
Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους στην επιχείρηση.
Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές.
2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξη του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη με δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄).
3. Οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου.
4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.. Στο αρχείο των κατατεθειμένων πινάκων των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. έχει άμεση πρόσβαση η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. σε κάθε περίπτωση.
5. Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή σε περίπτωση προσλήψεως νέων εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικά πίνακα προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της επελεύσεως της μεταβολής.
6. Εφόσον η, πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας, λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται δια διαδοχικής εναλλαγής περισσότερων της μιας ομάδων (βάρδιες) ή σε περίπτωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες ομάδες (βάρδιες) επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ΄ έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).
7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά".
Τεχνικός ασφαλείας - Γιατρός εργασίας (Α. Γενικά: Νομοθεσία)

Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Όρων και Συνθηκών Εργασίας

1. Ποιά είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται στις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας";

Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και "γιατρού εργασίας" στις επιχειρήσεις, αποτελείται από τα εξής βασικά νομοθετικά κείμενα:

1) Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων"

2) Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85"

3) Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"

4) Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)"

2. Που μπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία για θέματα ασφάλειας και υγείας;

Η νομοθεσία αυτή, όπως και όλη η υπάρχουσα νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων υπάρχει στο Ελληνικό δικτυακό τόπο www.osh.gr στην υποκατηγορία νομοθεσία. Μελλοντικά θα την βλέπετε και από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην διεύθυνση www.ypergka.gr, στα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Επίσης υπάρχει και σε βιβλία που έχει εκδόσει η Δ/νση Συνθηκών εργασίας του Υπουργείου Εργασίας (στην οδό Επικούρου 29 (κάθετος της Πειραιώς απέναντι από τον Ο.Α.Ε.Δ. Πειραιώς 52, πριν την πλατεία Κουμουνδούρου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 32.14.105,32.14.436,32.13.673, e-mail: grhsa@compulink.gr) και από το ΕΛΙΝΥΑΕ (www.elinyae.gr, Λιοσίων 146 και Θειρσίου 6, τηλ. 0108200100, fax 0108213270).

3. Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

4.Ποιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν "γιατρό εργασίας";

Πρέπει να έχουν "γιατρό εργασίας" όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 50 και πάνω εργαζόμενους ή όσες έχουν έστω και έναν εργαζόμενο εφόσον οι εργασίες τους είναι σχετικές με μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικούς παράγοντες (Π.Δ.94/87, Π.Δ. 70α/88, Πδ.186/95).

5. Από πότε υπάρχει η υποχρέωση για τεχνικό ασφάλειας και "γιατρό εργασίας" στις επιχειρήσεις;

Σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 150 εργαζόμενους στις 1.6.85 από το 1985 (Ν.1568/85). Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους για τον "γιατρό εργασίας" και έστω 1 εργαζόμενο για τον τεχνικό ασφαλείας από το 1996 (Π.Δ. 17/96).

6. Πώς κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις για υπολογισμό ετήσιου χρόνου απασχόλησης και προσόντων τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας";

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ 1980) όπως ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ

7. Που κατατάσσεται μια επιχείρηση που έχει εργασίες εντασσόμενες σε πάνω από μια κατηγορίες (Α, Β, Γ);

Στην παραπάνω περίπτωση η επιχείρηση κατατάσσεται στη πιο δυσμενή κατηγορία (δηλαδή σε αυτή με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα) ή σε αυτή που αντιστοιχεί στη σαφώς κυριότερη απασχόλησή της, αν αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό ποσοστό των εργασιών της.

8. Από ποιόν αμείβεται ο τεχνικός ασφάλειας;

Ο τεχνικός ασφάλειας αμείβεται από τον εργοδότη του οποίου είναι τεχνικός σύμβουλος στα θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Ο τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης υπάγεται στον εργοδότη απευθείας, από τον οποίο όμως έχει ηθική ανεξαρτησία.

9. Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται ο τεχνικός ασφάλειας;

Με βάση την προηγούμενη κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές από το Π.Δ.294/88 (άρθρο 3), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:

ΠΙΝΑΚΑΣ

10. Ποιά είναι τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας;

Τα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν.1568/85, στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 294/88 και στο άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96. Με βάση αυτά ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει:

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδος (TEE).

β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των KATEE.

δ) Aπολυτήριο τεχνικού λυκείου η μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς του εδαφίου γ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφίου δ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.

Kάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλλοδαπής. από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.

Στο άρθρο 5 του Π.Δ.294/88 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 17/96, παρ.2β και 2γ επεκτείνεται η δυνατότητα άσκησης του ρόλου του τεχνικού ασφαλείας και σε απόφοιτους τεχνικού λυκείου με 8ετή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις κατηγορίας Β και Γ αλλά και στους ίδιους τους εργοδότες σε επιχειρήσεις κατηγορίας Γ με προσωπικό μέχρι 50 άτομα, εφόσον όμως επιμορφωθούν κατάλληλα. (άρθρο 6 του Π.Δ. 17/96 και άρθρο 13 του Ν.1568/85). Αναλυτικότερα για κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας τα απαραίτητα προσόντα του τεχνικού ασφάλειας είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

11. Ποιά είναι τα προσόντα του "γιατρού εργασίας";

Τα προσόντα του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ν.1568/85. O γιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Mέχρι την καθιέρωση της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας και την απόκτηση της ειδικότητας από ικανό αριθμό γιατρών, μπορούν να ασκούν το αντικείμενο αυτό, στο επίπεδο της επιχείρησης οι παρακάτω:

α) οι κάτοχοι τίτλου ή πτυχίου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας της αλλοδαπής.

β) οι γιατροί που έχουν την ειδικότητα της παθολογίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο ιατρικής της εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή διαθέτουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχείρηση.

γ) όσοι έχουν ασκήσει καθήκοντα γιατρού εργασίας στο Yπουργείο Eργασίας για πέντε χρόνια τουλάχιστον και μετά την παραίτηση τους από την υπηρεσία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός με την παραπάνω ειδικότητα είναι δυνατό να προσληφθεί γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας (όχι όμως γιατρός χωρίς ειδικότητα).

12. Μπορεί γιατρός χωρίς ειδικότητα να είναι γιατρός εργασίας σε επιχείρηση;

Όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε ειδικότητα.

13. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Συγκεκριμένα:

1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητος προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

5. H άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέραν του ελάχιστου ορίου ωρών απασχόλησής ως τεχνικού ασφάλειας.

6. O τεχνικός ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

7. O τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

14. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας";

Οι αρμοδιότητες του "γιατρού εργασίας" περιγράφονται στα άρθρα 9 και 10 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

1. O γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Tις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου αυτού. O εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

2. Eιδικότερα ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

α) σχεδιασμού προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας και

στ) δεν επιτρέπεται ο γιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

3. Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση:

I. Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σε σχέση με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Mεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Eκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και τη κοινοποιεί στον εργοδότη. Tο περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Yπουργείου Eργασίας για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.

II. Eπιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό.

α) επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους.

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Eκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.

III. O γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.

IV. O γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

V. O γιατρός πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.

VI. H επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

VII. O γιατρός εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Tυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

15. Πρέπει να συνεργάζονται ο τεχνικός ασφαλείας, ο γιατρός εργασίας, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται να συνεργάζονται πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους. Επίσης οφείλουν να συνεργάζονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή την Ε.Υ.Α.Ε. και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό θέμα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην επιχείρηση και να τους παρέχουν κατάλληλες συμβουλές. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με όλους αυτούς.

16. Πως ανατίθενται καθήκοντα σε τεχνικούς ασφάλειας και γιατρούς εργασίας;

Η ανάθεση των καθηκόντων σε τεχνικούς ασφάλειας και γιατρούς εργασίας γίνεται εγγράφως με ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, αντίγραφά δε αυτών κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. (άρθρο 2, παρ. 3 του Π.Δ.159/99).

17. Σε ποιές επιχειρήσεις μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας ο ίδιος ο εργοδότης;

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4 παράγραφος 2γ του Π.Δ. 17/96, σε επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας (κατηγορία Γ) που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, έχουν την δυνατότητα οι ίδιοι οι εργοδότες, εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα, ασχέτως άλλων ειδικών προσόντων, να αναλαμβάνουν τον ρόλο του τεχνικού ασφαλείας. Αυτή η επιμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 17/96 και το άρθρο 13 του Ν.1568/85.

18. Που και πώς πρέπει να επιμορφωθεί ο εργοδότης για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας;

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών δεν γίνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, τα εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που έχουν πιστοποιηθεί ή από εκπαιδευτικούς ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, που αποστέλλουν τα προγράμματά τους για έγκριση στο Υπουργείο μας και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), και μετά το πέρας του σεμιναρίου παρέχουν στους εργοδότες πιστοποιητικά που τους δίνουν την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας μόνο όμως στην επιχείρησή τους. Δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των σεμιναρίων έχουν και τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι που είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.
και

4.    α)Να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας (ΣΕΠΕ) την αναγγελία των όρων ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/94 (προαιρετικά)
 ή
      β) καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας τους όρους ατομικής     σύμβασης εργασίας της μερικής απασχόλησης εάν πρόκειται για μερική απασχόληση(Υποχρεωτικά).
ΠΔ 156/94 «Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας» (ΦΕΚ 102/Α/5-7-94).
Με το ανωτέρω ΠΔ καθιερώθηκε από 5-7-1994 η υποχρέωση των εργοδοτών να καταρτίζουν και να παραδίδουν στους εργαζόμενους γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο έγγραφο όπου θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. Οι διατάξεις του ΠΔ 156/94 δεν εφαρμόζονται για εργαζόμενους που η διάρκεια απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και σε εργαζόμενους σε μη συστηματικές αγροτικές απασχολήσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης εγγράφως των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας πρέπει να γίνει στον εργαζόμενο από τον εργοδότη εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την έναρξη της εργασίας του εργαζόμενου.
Συνεπώς, σήμερα οι απασχολούμενοι μισθωτοί άνω του 2μήνου πρέπει να έχουν έγγραφο γνωστοποίησης των όρων της σύμβασης εργασίας τους.
Η παράλειψη χορήγησης του εγγράφου στον εργαζόμενο από τον εργοδότη δεν δημιουργεί ακυρότητα της σύμβασης εργασίας, αλά συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 7 ΠΔ 156/94 (Πρόστιμο) σε βάρος του εργοδότη.
Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί στην Αλλοδαπή με σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται στην Ελλάδα παραδίδεται σε αυτόν πριν από την αναχώρησή του το έγγραφο γνωστοποίησης των όρων σύμβασης εργασίας του, που πρέπει να περιέχει και τα εξής πρόσθετα στοιχεία: α) τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό, β) το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του, γ) τα τυχόν πλεονεκτήματα σε χρήματα ή σε είδη που συνδέονται με τον εκπατρισμό του, δ) τους τυχόν «όρους επαναπατρισμού» του.
Οι ουσιώδεις όροι που πρέπει να περιέχει το έγγραφο γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 2 ΠΔ 156/94 είναι: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) ο τόπος παροχής εργασίας, γ) η θέση ή ειδικότητα, ο βαθμός, η κατηγορία και το αντικείμενο εργασίας, δ) η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης εργασίας, ε) η αδεια με αποδοχές, στ) η αποζημίωση σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, ζ) οι κάθε φύσης αποδοχές, η) η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών, θ) τα χρονικά όρια εργασίας του εργαζομένου, ι) αναφορά της ΣΣΕ ή ΔΑ που εφαρμόζεται για τον εργαζόμενο.
Η πληροφόρηση για τα στοιχεία ε, στ, ζ και θ μπορεί να γίνεται και με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.Μερική Απασχόληση (Ν. 2639/98 άρθρο 2)

Για τη σύναψη σύμβασης μερικής απασχόλησης απαιτείται έγγραφη ατομική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Η έγγραφη αυτή ατομική συμφωνία μπορεί να καταρτισθεί, είτε κατά τη σύσταση της σύμβασης εργασίας είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Η συμφωνία μπορεί επίσης να γίνει είτε για ορισμένο είτε για αόριστο χρόνο. Με τη συμφωνία αυτή καθορίζεται διάρκεια ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης ή μηνιαίας εργασίας, μικρότερη από την κανονική.

Η συμφωνία αυτή πρέπει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της να γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι Συμβάσεις για Μερική Απασχόληση

Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις για μερική απασχόληση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:

α) τα στοιχεία ταυτότητας εργοδότη και εργαζόμενου.

β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη.

γ) το χρόνο απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας.

δ) τον τρόπο αμοιβής.

ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.

Εργασία κατά Κυριακές – Αργίες – Νύχτα
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, δικαιούνται, σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τη νόμιμη προσαύξηση.

Αποδοχές Μερικώς Απασχολουμένων
Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρ. 7 του Ν. 2874/00, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων προσαυξάνονται κατά ποσοστό 7,5%, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατο όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο από τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.

Ετήσια άδεια με Αποδοχές και Επίδομα Αδείας Μερικώς Απασχολουμένων
Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν κατά χρόνο της αδείας του. Για τη διάρκεια της αδείας αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/45 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 1346/83.

Πρόσθετη Εργασία Μερικώς Απασχολούμενου
Δεν έχει δικαίωμα ο εργοδότης να απαιτήσει από τον μερικώς απασχολούμενο μισθωτό να προσφέρει πρόσθετη εργασία, όταν ο μισθωτός αυτός έχει και άλλη απασχόληση ή βαρύνεται με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Κατανομή Χρόνου Εργασίας
Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολουμένων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μια φορά την ημέρα, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων (Ν. 2747/99) όπως οδηγοί-συνοδηγοί μεταφοράς μαθητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και καθηγητές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών.

Εφαρμογή Λοιπών Διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας
Για τους μερικώς απασχολούμενους εφαρμόζονται κατά τα λοιπά όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.


Ορισμένου Χρόνου

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει, όταν συμφωνήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς ορισμένη διάρκεια χρόνου εργασίας (λ.χ. 6 μήνες, 1 έτος κλπ), ή μέχρι την επέλευση ορισμένου γεγονότος ή προκύπτει προφανώς αυτή από το είδος και τη φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο μισθωτός (όπως λ.χ. γίνεται για συμβάσεις εποχιακής εργασίας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας). Δηλαδή όταν συμφωνείται ρητώς ή σιωπηρώς ορισμένο χρονικό χημείο λήξεως της εργασίας. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει μόνο με καταγγελία από τον εργοδότη ή τον μισθωτό, και αφού βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.

Σιωπηρή ανανέωση: Εάν συνεχίζεται η παραμονή του μισθωτού στην εργασία και μετά τη λήξη της συμβάσεως ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και όταν εξακολουθήσει να εργάζεται για ικανό διάστημα και όχι για λίγες μόνο ημέρες χωρίς εναντίωση του εργοδότη αλλά με τη συγκατάθεσή του, μετατρέπεται αυτή σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Διευκρινίζεται ότι για την ανωτέρω σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης απαιτείται, όχι μόνο να παρέχεται εργασία χωρίς εναντίωση του εργοδότη, αλλά και με τους ίδιους όρους. Εάν όμως παρέχεται με διαφορετικούς όρους και γίνεται αποδεκτή από τον εργοδότη, τότε πρόκειται για νέα σύμβαση εργασίας.Αορίστου Χρόνου

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η χρονική διάρκειά της δεν καθορίζεται, αλλά ούτε από το είδος και το σκοπό αυτής συνάγεται.
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Όπως είναι γνωστό, όταν λέμε "μερική απασχόληση" εννοούμε την περίπτωση που ο εργαζόμενος παρέχει εργασία μικρότερης διάρκειας από την κανονική έναντι αντίστοιχα μικρότερης αμοιβής (αντιμισθία). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μορφή εργασίας, είναι σύστημα συμβατικής μερικής απασχόλησης , αφού η εφαρμογή του είναι δυνατόν να επιβληθεί μόνο κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.
Ο θεσμός της μερικής απασχόλησης αρχικά είχε γίνει δεκτός από τη δικαστηριακή νομολογία και αργότερα θεσμοθετήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 , η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν.2639/1998 , η οποία έχει ως εξής: (Έγγραφ. 2432/99 Υπουργ. Εργασίας, Ε.Α.Ε.Δ. 1999, σελ. 612, Δ.Ε.Ν. 1999 σελ. 667.Στους μερικώς απασχολουμένους εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί πενθημέρου ( Έγγραφ. 2288/99 Υπουργ. Εργασίας, Δ.Ε.Ν. 2000 σελ. 20)
"1. Κατά τη σύσταση της σύμβασης Εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
Η συμφωνία, εφόσον μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
3. Οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.
Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις, κατά την παρ. 1 του παρόντος, γίνονται για ημερήσια η εβδομαδιαία περίοδο εργασίας.
4. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.
5. Η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα.
6. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση είναι άκυρη.
7. Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για την ίδια εργασία και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.
Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών, προσαυξάνονται κατά (7,5%), εφόσον αμείβονται με το κατώτατο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ( άρθρο 7 Ν.2874/29.12.2000 ).
8. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα εκλάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/1945 , όπως ισχύει.
9. Ο εργοδότης δεν έχει αξίωση για παροχή εργασίας πέρα από τη συμφωνημένη (άρθρο 659 ΑΚ) από μερικώς απασχολούμενο, όταν αυτός έχει και άλλη απασχόληση ή βαρύνεται με οικογενειακές υποχρεώσεις.
10. Ο μερικώς απασχολούμενος, επί προσφοράς εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική απασχόληση αντιστοιχούν σε μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας.
13. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων.
14. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.”
Επομένως, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μερικής απασχόλησης είναι:
α) Έγγραφη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου.
β) Αναγγελία της συμφωνίας στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
α. Έγγραφη συμφωνία : Από τις ανωτέρω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να προσλάβουν στην επιχείρησή τους γενικά μισθωτούς (δηλαδή άσχετα αν πρόκειται για υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες), είτε για πλήρες ωράριο εργασίας κάθε ήμερα είτε για μειωμένο ωράριο, δηλαδή για δύο, τρεις, τέσσερις κλπ. ώρες ημερησίως, ή κατά μισθολογική περίοδο (εβδομάδα, 15θήμερο, μήνα), χωρίς βέβαια η απασχόληση αυτή να έχει τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, με ανάλογη ελαττωμένη αμοιβή. Και αυτό βέβαια γιατί τα ελάχιστα όρια αποδοχών που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές ή υπουργικές αποφάσεις (νόμιμοι μισθοί και ημερομίσθια), αντιστοιχούν σε εργασία που παρέχεται στα νόμιμα ή συνηθισμένα χρονικά όρια, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά. (Αρ. Πάγου 1088/89, 116/90, Ε.Ε.Δ. 1991, σελ. 462, Εφ. Πατρών 654/98 , Δ.Ε.Ν. 2000 σελ. 629, Εφετ. Αθηνών 6831/98 , Ε.Ε.Δ. 2000 σελ. 211.)
Όπως είναι ευνόητο, στην περίπτωση αυτή η αμοιβή των μισθωτών εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησής τους, δηλαδή η αμοιβή τους αντιστοιχεί στις ώρες της ημερήσιας εργασίας τους. Η δε συμφωνία (μεταξύ εργοδότη και μισθωτού) για παροχή μειωμένης εργασίας έναντι ελαττωμένης αμοιβής, επιβάλλεται από το νόμο να είναι γραπτή.
Διευκρινίζεται ότι η ανάλογη μείωση του μισθού έναντι της απασχόλησης για χρόνο λιγότερο του νόμιμου είναι επιτρεπτή, μόνο εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία (γραπτή), η οποία είναι δυνατόν να γίνει είτε κατά την πρόσληψη του μισθωτού, είτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας (οπότε έχουμε μετατροπή της ισχύουσας σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης) και με την προϋπόθεση βέβαια ότι με αυτή δεν θίγονται τα κατώτατα όρια αποδοχών. Διαφορετικά, η μονομερής από τον εργοδότη μείωση των αποδοχών, έστω και σε αναλογία προς τις λιγότερες από τις νόμιμες ώρες εργασίας, είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, με όλες τις δυσμενείς για τον εργοδότη συνέπειες .( Αρ. Πάγου 1648/90, 991/96, Ε.Α.Ε.Δ. 1997 σελ. 260, Εφετ. Αθηνών 43/96 , 5328/97 , Ε.Ε.Δ. 1997, σελ. 1014, Ειρηνοδ. Αθηνών 364/89, Ε.Ε.Δ. 1989, σελ. 455)
Εάν όμως δεν υπάρχει τέτοια ειδική συμφωνία, θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί απασχόληση για πλήρες ωράριο και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Επομένως, εάν ο μισθωτός εργαστεί λιγότερες ώρες από τις νόμιμες, όπως λ.χ. από έλλειψη εργασίας ή πρώτες ύλες κλπ., έχει αξίωση να λάβει ολόκληρο το νόμιμο ή συμφωνημένο μισθό του (ή ημερομίσθιο), βάσει των αρχών της υπερημερίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι είχε στη διάθεση του εργοδότη τις υπηρεσίες του, σε ολόκληρο το νόμιμο ωράριο της εργασίας του. (Αρ. Πάγου 170/91, 316/93, Δ.Ε.Ν. 1993, σελ. 185, 987, Εφετ. Αθηνών 5328/97 , Δ.Ε.Ν. 1998, σελ. 397, Εφετ. Θεσ/νίκης 290, 313/2000, Δ.Ε.Ν. 2001, σελ. 488, 490).
Άλλωστε, πάγια είναι η άποψη των πολιτικών δικαστηρίων ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να αξιώσει την καταβολή ολόκληρου του μισθού ή ημερομισθίου που καθορίζει η οικεία συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση για πλήρη απασχόλησή του, έστω και αν ο εργοδότης για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του σε ολόκληρο το νόμιμο ωράριο εργασίας.
Έκτος βέβαια αν έχει συμφωνηθεί μερική απασχόληση με αντίστοιχη μείωση της αμοιβής . (Αρ. Πάγου 316/93, Εφετ. Αθηνών 5328/97 , 6831/98 , Ε.Ε.Δ. 2000, σελ. 212 . )
Τα αίτια που συμβάλλουν στη δημιουργία μερικής απασχόλησης είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις: α) όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για πλήρη απασχόληση, λόγω της φύσεως της εργασίας, π.χ. καθαρίστριες γραφείων, οικοδομών, λογιστές μικρών επιχειρήσεων, καθηγητές φροντιστηρίων, β) όταν υπάρχει απροθυμία του μισθωτού να απασχοληθεί σε ολόκληρο το ωράριο, είτε γιατί εργάζεται σε άλλη επιχείρηση, είτε γιατί πρόκειται για συνταξιούχο, γ) προκειμένου να καλυφθούν ειδικές ανάγκες (όπως λ.χ. προκειμένου για πρόσθετο προσωπικό καταστημάτων) κλπ.
β) Αναγγελία: Σύμφωνα με ρητή επιταγή του νομού, επιβάλλεται η έγγραφη συμφωνία να γνωστοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ήμερων από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση ( άρθρο 2 παρ.1 Ν.2639/1998 ).
Όπως είναι ευνόητο, με την ανωτέρω υποχρέωση για αναγγελία, επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου των συμφωνιών για μερική απασχόληση. Επισημαίνεται, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, ότι σε περίπτωση που η σχετική συμφωνία δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθ/ση Εργασίας μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, θεωρείται, κατά τεκμήριο από το νόμο, ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Ο εργοδότης όμως, μπορεί να ανταποδείξει ότι η σύμβαση εργασίας αφορά μερική και όχι πλήρη απασχόληση, αφού το τεκμήριο που εισάγεται με την ανωτέρω διάταξη είναι μαχητό (Έγγραφ. 2432/99 Υπουργ. Εργασίας, Δ.Ε.Ν. 1999, σελ. 667).
Υπόδειγμα σύμβασης "Μερικής Απασχόλησης"
Αθήνα σήμερα την..................μεταξύ του .................................που διατηρεί επιχείρηση (ή γραφείο κλπ.), οδός .............................και του μισθωτού .................................................... συμφωνούνται τα έξης:
1.- Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (εργοδότης) προσλαμβάνει το δεύτερο συμβαλλόμενο (μισθωτό) στην επιχείρησή του ως υπάλληλο (ή εργατοτεχνίτη) κλπ., για να απασχολείται ως ......................................... (λογιστής, αποθηκάριος, πωλητής κλπ.).
2.- Η πρόσληψή του γίνεται για απασχόληση επί............................... (λ.χ. 2, 3, 4, 5 κλπ.) ώρες ημερησίως, η δε αντίστοιχη αμοιβή του καθορίζεται σε........................... δρχ. ημερησίως. Για τις ώρες που δεν θα εργάζεται, δεν θα λαμβάνει αμοιβή.
Το παρόν έγινε σε δύο αντίτυπα και ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.
Οι συμβαλλόμενοι
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Εφόσον στην προκειμένη περίπτωση το ύψος της αμοιβής του μισθωτού, είναι ανάλογο με το χρόνο της ημερήσιας απασχόλησής του, δηλαδή αντιστοιχεί στις ώρες εργασίας του, επιβάλλεται να καθορίσουμε κατ’ αρχήν την αμοιβή της ωριαίας εργασίας του (δηλαδή το ωρομίσθιό του). Έτσι έχουμε:
α) Όταν πρόκειται για μισθωτό που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, διαιρούμε τα 6/25 του συμφωνημένου ή νόμιμου μισθού του με τον αριθμό των νόμιμων ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας του. Όπως είναι γνωστό, οι ώρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών γενικά ανέρχονται σήμερα σε 40 ώρες. Έτσι, κατ’ αρχήν διαιρούμε το σύνολο του συμφωνημένου ή νόμιμου μηνιαίου μισθού με τον αριθμό 25, για να βρούμε το ημερομίσθιο, που πολλαπλασιαζόμενο επί 6 μας δίνει τον εβδομαδιαίο μισθό, ο οποίος διαιρούμενος στη συνέχεια με τον αριθμό 40 μας δίνει το ωρομίσθιο.
β) Όταν πρόκειται για μισθωτό που αμείβεται με ημερομίσθιο, διαιρούμε το ποσό των έξι (6) πλήρη ημερομισθίων (συμφωνημένων ή νομίμων) με τον αριθμό 40, δηλαδή όπως ανωτέρω.
γ) Τέλος, όταν πρόκειται για μισθωτούς στους οποίους ισχύει ή εφαρμόζεται ωράριο εργασίας μικρότερο από 40 ώρες, ο διαιρέτης ορίζεται ίσος με τον αριθμό των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας τους.
Υπόψη βέβαια και το άρθρο 7 του νέου νομοθετήματος, σύμφωνα με το οποίο "οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών προσαυξάνονται κατά (7,5%), εφόσον αμείβονται με το κατώτατο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως ( άρθρο 7 Ν.2874/29.12.2000 )". Συνεπώς, για τους μισθωτούς αυτούς οι αποδοχές τους προσαυξάνονται κατά 7,5%, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι εκείνες που ορίζονται στην οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καλύπτει τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Νοείται, βέβαια, ότι αν ο εργοδότης, καταβάλλει υψηλότερο, έναντι του νομίμου μισθό, τότε διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού. ( Εγκύκλ. 80015/22.3.2001 Υπουργ. Εργασίας - Κοινων. Ασφαλίσεων, Δ.Ε.Ν. 2001, σελ. 456, Ε.Α.Ε.Δ. 2001, σελ. 471).
Είναι προφανές ότι η προσαύξηση καταβάλλεται και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει συνάψει πάνω από μια σύμβαση εργασίας (πολλαπλή εργασία), εφόσον ο χρόνος απασχόλησής του για κάθε μία είναι κάτω από τις τέσσερις ώρες.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Σύμφωνα με πάγια δικαστηριακή νομολογία, προκειμένου για μισθωτούς, οι οποίοι απασχολούνται συνεχώς με μειωμένο ωράριο, λ.χ. επί δύο, τρεις κλπ. ώρες την εβδομάδα, η αποζημίωση της απόλυσής τους υπολογίζεται βάσει των μειωμένων αποδοχών που λαμβάνουν για την 2ωρη ή 3ωρη κλπ. εργασία τους, η οποία αποτελεί και την τακτική απασχόλησή τους (Αρ. Πάγου 443/63, 1442/79, Εφετ. Θεσ/νίκης 471/89 . Έγγραφα 695/86 , 1790/93 , Υπουργ. Εργασίας, Ε.Α.Ε.Δ. 1994, σελ. 65).
ΑΔΕΙΑ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Με ρητή διάταξη του νόμου προβλέπεται, πλέον, ότι οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές, καθώς και επίδομα άδειας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της άδειας. Όσο αφορά για τη διάρκεια της άδειάς τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που αναφέρονται στους λοιπούς εργαζόμενους ( Άρθρο 2 παρ. 8 του Ν.2639/1998 , Εφετ. Θεσ/νίκης 3603/99 , Ε.Ε.Δ. 2000, σελ. 718).
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΟΝΕΩΝ
Προκειμένου για γονείς που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 50 άτομα, εφόσον έχουν ανάπηρα ή προβληματικά παιδιά, παρέχεται από το νόμο το δικαίωμα να ζητήσουν από τον εργοδότη τους τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα .( Άρθρο 8 Ν.1483/1984 , Ε.Α.Ε.Δ. 1985, σελ. 272, Κ.Ε.Ε.Δ. 1984, σελ. 443).
Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου εργασίας γίνεται βέβαια με ανάλογη μείωση των αποδοχών. Πάντως, η μείωση του ωραρίου αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συνεπώς ο εργοδότης υποχρεούται να προβεί σ’ αυτή.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Κ.Λ.Π.
Με τον πρόσφατο εργατικό νόμο ο θεσμός της μερικής απασχόλησης επεκτάθηκε στις Δημόσιες Επιχ/σεις, Οργανισμούς κλπ. Η σχετική διάταξη ( άρθρο 2 παρ. 15 του Ν.2639/1998 ), έχει ως έξης:
"Η κατά το παρόν άρθρο μερική απασχόληση με σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του Ν.2190/1994 , όπως ισχύει, με εξαίρεση το Δημόσιο, τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα ΝΠΔΔ, καθώς και τους φορείς για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόμους ή από διατάξεις κανονισμών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ νόμου.
Για την κατά το παρόν άρθρο μερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συμφωνείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών μερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευσή της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
Οι ανωτέρω συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών, λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατύπωση και απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η για οποιονδήποτε λόγο ανανέωσή τους ή μετατροπή τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου".
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.
Για το χρόνο της μερικής απασχόλησης, υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. και συνεπώς πρέπει να καταβληθούν οι αντίστοιχες εισφορές από τον εργοδότη και το μισθωτό, εφόσον από την εργασία του αυτή αποκερδαίνει αξιόλογο για τη διαβίωσή του ποσό, οπότε και μόνο στοιχειοθετείται η έννοια της ασφάλισης. Νοείται, βέβαια, ότι στην περίπτωση αυτή, το ύψος των εισφορών που πρέπει να καταβληθούν περιορίζεται μόνο στο ποσό της μειωμένης αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι τόσο η ασφάλιση των μερικώς απασχολουμένων, όσο και ο αριθμός των αναγνωριζομένων στην ασφάλιση ημερών εργασίας, ρυθμίζεται διαφορετικά από τους λοιπούς ασφαλισμένους .( Άρθρο 2 παρ. 1 Α.Ν. 1946/1951 και 2 παρ. 1 Ν.4476/1965. Εγκύκλ. Ι.Κ.Α. 44/75 , 136/83 , 95/92 , Ε.Α.Ε.Δ. 1993, σελ. 75.)
Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
1η περίπτωση : Οι μερικώς απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, όπως ισχύει κάθε φορά (από 1.1.2001 δρχ. 2.050, βλ. κατωτέρω), αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όλες τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν σε κάθε μισθολογική περίοδο, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Νοείται βέβαια ότι και στα πρόσωπα αυτά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που αναγνωρίζουν στην ασφάλιση περισσότερες ημέρες εργασίας, για όσους απασχολούνται με το σύστημα της πενθήμερης εβδομάδας. Έτσι, οι εργαζόμενοι επί τρεις ημέρες την εβδομάδα και πάνω αναγνωρίζουν στην ασφάλιση μία ημέρα επιπλέον, ενώ αντίθετα όσοι εργάζονται μέχρι 2 ημέρες την εβδομάδα αναγνωρίζουν στην ασφάλιση όσες ημέρες πραγματικά εργάζονται. ( Άρθρα 38 , 39 Ν .1892/1990 και 2 Ν .2639/98 . Εγκύκλ. Ι.Κ.Α. 95/92 , 32/97 , 32/99 , 20/2001 , Ε.Α.Ε.Δ. 2001, σελ. 276, Δ.Ε.Ν. 2001, σελ. 311 Αρ. Πάγου 116/90, Ε.Ε.Δ. 1991, σελ. 462.)
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν την ασφάλιση των πολλαπλώς απασχολουμένων. Παράλληλα, δεν έχουν εφαρμογή για τους μερικώς απασχολούμενους στην κατοικία του εργοδότη, καθώς και για τους συγγενείς του εργοδότη, για τους οποίους η ασφάλισή τους διέπεται, όπως είναι γνωστό, από ειδικό καθεστώς.
Εισφορές : Κατ’ αρχήν οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους, πάνω στις καταβαλλόμενες αποδοχές. Ειδικά όμως για τους μερικώς απασχολούμενους και αμειβόμενους με ημερήσιο μισθό ίσο ή μικρότερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση, ο υπολογισμός των εισφορών πρέπει να γίνεται πάνω στο ποσό της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης, η οποία έχει ως εξής (Εγκύκλ. Ι.Κ.Α. 20/2001).
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                                  ΑΣΦ/ΚΗ ΚΛΑΣΗΑπό 1/1//2006    ΑΠΟ 0 - 10,75           1η      10,12 ευρώ


ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΣΦ/ΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2006
Τ.Η.
ΑΠΟ 0 - 10,75
10,12
10,76 - 12,79
12,17
12,80 - 15,22
14,63
15,23 -17,88
16,82
17,89 -20,45
19,43
20,46 -23,10
22,07
23,11 -25,56
24,50
25,57 -27,80
26,89
27,81 -30,39
29,39
30,40 -32,61
10η
31,75
32,62 -35,84
11η
33,98
35,85 -38,85
12η
37,02
38,86 -42,26
13η
40,33
42,27 -45,55
14η
43,76
45,56 -48,65
15η
46,78
48,66 -51,76
16η
49,97
51,77 -54,67
17η
52,93
54,68 -57,68
18η
55,92
57,69 -60,81
19η
58,96
60,82 -63,60
20η
61,81
63,61 -66,30
21η
64,65
66,31 -69,27
22η
67,37
69,28 -72,54
23η
70,54
72,55 -75,88
24η
73,89
75,89 -79,18
25η
77,19
79,19 -82,47
26η
80,48
82,48 -85,63
27η
83,78
85,64 -89,04
28η
86,89
0 - 7,35
1η ΕΙΔΙΚΗ
7,35

Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των ανωτέρω ασφαλ/νων επισημαίνονται με την ειδική ευδιάκριτη σφραγίδα "ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ν.1892/90".
2η περίπτωση : Προκειμένου για υποαπασχολούμενους, οι οποίοι αμείβονται με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο από την 1η ειδική ασφαλιστική κλάση (δηλ. πάνω από 2.050 δρχ.), αλλά πάντως μικρότερο από την 1η ασφαλιστική κλάση, (δηλ. σήμερα κάτω των 2.820 δρχ.) ο υπολογισμός των ημερών γίνεται με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Καν/σμού Ασφάλισης ΙΚΑ. Έτσι, στα ανωτέρω πρόσωπα αναγνωρίζονται κατ’ αρχήν τόσες ημέρες εργασίας το μήνα, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του συνολικού ποσού των μηνιαίων αποδοχών τους, με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης που εκάστοτε ισχύει (σήμερα 2.820 δρχ.) και εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τις 25 το μήνα. Το κλάσμα που τυχόν προκύπτει από τη διαίρεση, θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα εργασίας. Νοείται βέβαια ότι αν η επιχείρηση εφαρμόζει το πενθήμερο, τότε δεν μπορεί να αναγνωρισθούν περισσότερες από 21 ή 22 ημέρες .( Εγκύκλ. Ι.Κ.Α. 44/75 , Δελτ. Ι.Κ.Α. 1975 σελ. 411, 413 Αρ. Πάγου 119/90.)
Παράδειγμα: Υπάλληλος εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση επί 2 ώρες κάθε ημέρα και παίρνει ως αμοιβή 55.000 δρχ. το μήνα. Οι ημέρες εργασίας που του αναγνωρίζονται στην ασφάλιση ανέρχονται σε 20 (δηλ. 55.000 : 2.820 = 19 και επιπλέον προστίθεται ως μια ημέρα εργασίας το κλάσμα που προκύπτει).
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανωτέρω τρόπος εξεύρεσης των ημερών εργασίας στους υποαπασχολούμενους, δεν επηρεάζει το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών, αφού, ως γνωστό, οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ποσό των αποδοχών που παίρνει ο ασφαλισμένος.
3η περίπτωση : Όταν πρόκειται για ασφαλισμένους των οποίων οι αποδοχές υπερβαίνουν το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τους αναγνωρίζονται ακριβώς όσες ημέρες εργάζονται.
4η περίπτωση : Τέλος, όταν έχουμε απασχόληση για ορισμένες μόνο ήμερες την εβδομάδα, συγκρίνουμε και πάλι τον ημερήσιο μισθό με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και έτσι: α) αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται στον ασφαλισμένο τόσες ημέρες όσες πραγματικά εργάζεται, β) αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε αναγνωρίζονται τόσες ημέρες όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του μηνιαίου ποσού με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ειδικά η μερική απασχόληση αποδεικνύεται έναντι του Ι.Κ.Α. από τα έξης παραστατικά στοιχεία:11
α) Από την "Έγγραφη Συμφωνία", μεταξύ του εργοδότη και του ασφαλισμένου, αντίγραφο της οποίας πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία Εσόδων του οικείου Υποκ/τος του Ι.Κ.Α.
β) Από τις "Καταστάσεις Προσωπικού", οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και τις οποίες έχει υποχρέωση να συμπληρώνει ο εργοδότης με τα πλήρη στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής των ασφαλισμένων (έναρξη, διάρκεια εργασίας κλπ.), και
γ) Από τα "Εκκαθαριστικά Σημειώματα" ή τις αποδείξεις πληρωμής που υποχρεούται ο εργοδότης να χορηγεί στους μισθωτούς του.
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναγράφει στα μισθολόγιά του χωριστά τους μερικώς απασχολούμενους από τους άλλους ασφαλισμένους, στους οποίους παράλληλα χορηγούνται ειδικά ασφαλιστικά βιβλιάρια επικόλλησης ενσήμων (ΔΑΤΕ), τα οποία φέρουν την ειδική επισήμανση "ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ". Νοείται βέβαια ότι η έλλειψη των ανωτέρω καταστάσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και η απασχόληση πέρα από τα χρονικά όρια που αναγράφεται σ’ αυτές, δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης για πλήρες ωράριο εργασίας (Διοικ. Εφετ. Αθηνών 3345/95).
Υπόψη και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.2639/1998 , από το οποίο προβλέπεται ότι αν η έγγραφη συμφωνία της μερικής απασχόλησης δεν γνωστοποιηθεί από τον εργοδότη μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθ/ση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Tι σημαίνει "επιλογή" των εργαζομένων και πού στοχεύει; Σε τι αποβλέπει; Πώς κάνουμε την καλύτερη επιλογή;
Σημαντικά ερωτήματα που απασχολούν σήμερα όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους managers των επιχειρήσεων.
Συνήθως επιλέγουμε έναν υποψήφιο για πρόσληψη για κάλυψη μιας συγκεκριμένης θέσης, αφού έχουμε μπροστά μας αρκετά βιογραφικά, που προέρχονται από μια άλλη διαδικασία που θα δούμε εν συντομία στη συνέχεια. Ακόμα, επιλέγουμε ανάμεσα σε διάφορους εργαζόμενούς μας για να βρούμε τον καταλληλότερο για κάλυψη μιας θέσης μέσα στην επιχείρηση είτε υπό μορφή παράλληλης μετακίνησης ή υπό μορφή προαγωγής.
Προβλήματα καθημερινά σε μια επιχείρηση, που τα αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά και ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε manager.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η έννοια της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων υφίσταται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις μικρότερες τον ρόλο αυτό τον αναλαμβάνει ο κάθε προϊστάμενος ή και ο ιδιοκτήτης ο ίδιος.
Κατ΄ αρχήν, το μικρό αυτό άρθρο, στην έκταση του οποίου, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες, απευθύνεται κυρίως στα στελέχη που έχουν προσωπικό ως υφισταμένους και καλούνται να επιλέξουν, για διάφορα θέματα από το προσωπικό τους ή ενδιαφέρονται να επανδρώσουν κάποιες θέσεις του τμήματός τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο προγραμματισμός του προσωπικού στο τμήμα μας ή στη Διεύθυνσή μας, αλλά και σε ολόκληρη την εταιρία (αυτό είναι ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων) είναι μια διαδικασία μέσα στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του κάθε manager. Η σκοπιμότητα είναι προφανής: Αλίμονο αν ο προϊστάμενος ΔΕΝ γνωρίζει ότι ένας εργαζόμενός του θα συνταξιοδοτηθεί σε κάποιο διάστημα 6 μηνών, ενός έτους ή περισσότερο. Μιλούμε για τις προγραμματισμένες και προβλέψιμες αποχωρήσεις, διότι έχουμε και τις απρόβλεπτες ή έκτακτες, από παραιτήσεις ή θανάτους. Στις μεν πρώτες θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και να προγραμματίσουμε την ομαλή και έγκαιρη αντικατάσταση του μέλλοντος να αποχωρήσει εργαζομένου μας, τις δε δεύτερες περιπτώσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο με στατιστικές μεθόδους (πόσοι συνήθως παραιτούνται σε ένα έτος κλπ) και μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων (τι κάνουμε σε περίπτωση που ξαφνικά φύγουν εργαζόμενοι σε θέσεις - κλειδιά της επιχείρησης και τι διάδοχες καταστάσεις έχουμε δημιουργήσει).
Επίσης, οι εταιρίες καθορίζουν σαν πολιτική τους, αν θα καλύπτουν τις θέσεις που εκκενώνονται (προγραμματισμένα ή έκτακτα) από εξωτερικό προσωπικό ή μέσα από την εταιρία, χωρίς αυτό να είναι πάντοτε εφικτό.
Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στην ανάγκη της ΕΠΙΛΟΓΗΣ των εργαζομένων, μέσα ή έξω από την εταιρία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή γίνεται για δύο κυρίως τρόπους κάλυψης θέσεων: για να καλύψουμε μια συγκεκριμένη θέση που εκκενώθηκε προγραμματισμένα ή έκτακτα ή για να επανδρώσουμε γενικότερα την επιχείρηση με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού, που θα αποτελέσουν το φυτώριο για τη μελλοντική επάνδρωση όλων των σημαντικών θέσεων της επιχείρησης. Αν αυτό το τελευταίο ακούγεται "πολυτελές" για κάποιες μικρές επιχειρήσεις, μια τέτοια διαδικασία εφαρμόζεται πραγματικά από τις μεγάλες, κυρίως πολυεθνικές επιχειρήσεις με στόχο να διαμορφώσουν στελέχη όπως αυτές θέλουν χωρίς επιρροές από κουλτούρες προηγουμένων εταιριών.
Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην αξιολόγηση επιλογής ενός εργαζομένου ή υποψηφίου, δηλαδή για να "διαλέξουμε" τον καλύτερο από μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας, θα πρέπει κατ΄ αρχήν να γνωρίζουμε ακριβώς τη θέση που θέλουμε να καλύψει ο υποψήφιος. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της θέσης, τι ζητάμε από τον άνθρωπο που θα καλύψει τη θέση, ποια ελάχιστη εκπαίδευση απαιτείται, τι εργασιακή εμπειρία και τι δεξιότητες πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσης. Χρειάζεται μια περιγραφή της θέσης εργασίας με περισσότερο ανάλυση στις δεξιότητες του υποψηφίου, αν χρειάζεται διοικητικές ικανότητες ή όχι, αν πρέπει να έχει προσανατολισμό προς τον άνθρωπο ή όχι, αν πρέπει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις ή όχι και μια σειρά από τέτοιες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει καθορίσει η εταιρία (μέσω του προϊσταμένου της θέσης) για τον "ιδανικό" κάτοχο της θέσης.
Φυσικά τώρα και αφού έχουμε καθορίσει τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της θέσης, ψάχνουμε για έναν υποψήφιο που να καλύπτει, όσο γίνεται περισσότερο, τις "ιδανικές" προδιαγραφές που καθορίσαμε. Επειδή "ιδανική" ταύτιση δεν είναι σχεδόν ποτέ δυνατόν να υπάρξει, θα πρέπει να καθορίσουμε τα απαραίτητα ελάχιστα στοιχεία προδιαγραφών που απαιτούνται και από τα οποία δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Παραδείγματος χάριν, αν σε μια αγγελία μας αναφέρουμε ότι ζητούμε οδηγό αυτοκινήτου ηλικίας μέχρι 35 ετών, τότε με τίποτα δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε από την απαίτηση να είναι οδηγός αυτοκινήτου, δηλαδή να έχει κατάλληλο δίπλωμα αυτοκινήτου, όμως θα μπορούμε να συζητήσουμε και να υποχωρήσουμε από την απαίτηση των 35 ετών αν βρούμε έναν υποψήφιο 38 ή 40 ετών που όλα τα άλλα του θα είναι "ιδανικά". Έτσι, μερικά σημαντικά κριτήρια, πάντα ανάλογα με τη θέση, θα μπορούν να είναι η ηλικία, η εμπειρία σε συγκεκριμένο αντικείμενο, οι σπουδές, ο τόπος εργασίας, ο χρόνος εργασίας (βάρδια ή όχι), γνώση συγκεκριμένης ξένης γλώσσας (αν θέλετε πωλητή για τη Ρωσία, θα πρέπει να ξέρει τουλάχιστον ρώσικα) κλπ.
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Κατ΄ αρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί αν οι υποψήφιοι θα προέρχονται μέσα από την εταιρία ή από την αγορά. Τα πλεονεκτήματα της επάνδρωσης θέσεων εκ των έσω είναι σημαντικά, γιατί αφενός μεν αυτό σημαίνει ότι η εταιρία εξελίσσει και προάγει τους εργαζομένους της με όλα τα θετικά για την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη και την ταύτιση που θα έχουν οι εργαζόμενοι με την εταιρία τους, αφετέρου εξασφαλίζουμε ταχύτητα στην επάνδρωση της θέσης, αφού δεν υπάρχουν οι χρονοβόρες διαδικασίες να ενταχθεί ο νεοπροσλαμβανόμενος στο κλίμα και την κουλτούρα της εταιρίας. Το άδικο που συμβαίνει πολλές φορές όταν επιλέγουμε ήδη εργαζομένους της εταιρίας, είναι να μην αναγνωρίσουμε κάποιες ικανότητες σε ανθρώπους μας που τις έχουν και δεν τις εκδηλώνουν. Έτσι, θα πρέπει είτε να ζητήσουμε υποψηφιότητες από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να καταλάβουν την θέση ή να επιλέξουμε εμείς και να τους το προτείνουμε ως ενδεχόμενο για να έχουμε την τελική αποδοχή τους (αλλά εδώ θέλει προσοχή μήπως παραλείψουμε από την πρόταση κάποιον που θα μπορούσε να είναι "αστέρι" και η παράλειψη αυτή οδηγήσει σε απογοήτευση).
Αν η κάλυψη γίνει από την αγορά, τότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσελκύσουμε υποψηφίους. Κατ΄ αρχήν, από τα σχολεία (επαγγελματικά και γενικά) και τις σχολές (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) μπορούμε να βρούμε άπειρους μεν, αλλά με βεβαιωμένες τις σπουδές τους. Σήμερα όλες σχεδόν οι σχολές έχουν τα γραφεία διασύνδεσης (όπως λέγονται) για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους. Επίσης, πολλά πανεπιστήμια οργανώνουν τις ημέρες καριέρας, όπου οι εταιρίες, έχουν την ευκαιρία να έχουν και προσωπική επαφή με τον υποψήφιο - ενδιαφερόμενο για άμεση ή/και μελλοντική συνεργασία.
Άλλη πηγή εύρεσης υποψηφίων είναι τα επαγγελματικά σωματεία, κυρίως για συγκεκριμένες τεχνικές ειδικότητες.
Ο ΟΑΕΔ είναι μια πηγή εύρεσης υποψηφίων, εν δυνάμει καλή. Στην πράξη, όμως, σπάνια έως πολύ λίγο ο ΟΑΕΔ μας καλύπτει στις ειδικότητες που ζητάμε. Οι ίδιοι οι άνεργοι - και υποψήφιοι εργαζόμενοι για την επόμενη εταιρία - αποφεύγουν να καταφύγουν στον ΟΑΕΔ και έτσι στις λεγόμενες δημοφιλείς ειδικότητες ο ΟΑΕΔ δεν μας καλύπτει.
Ο κλασικότερος τρόπος είναι, βέβαια, η δημοσίευση αγγελίας σε εφημερίδα ή / και σε εξειδικευμένα περιοδικά ή έντυπα (π.χ. αν ζητάτε μηχανικό, θα πρέπει να το δημοσιεύσετε στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ).
Για πιο υψηλόβαθμα στελέχη ή για πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες υψηλών απαιτήσεων θα πρέπει να απευθυνθούμε σε μια εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων που ασχολείται με προσλήψεις (τις Εταιρίες headhunting).
Τέλος, μια πολύ καλή πηγή πληροφόρησης για υποψηφίους εργαζομένους είναι το διαδίκτυο (το γνωστό internet), στο οποίο υπάρχουν πολλά site στα οποία παρουσιάζονται και βιογραφικά υποψηφίων σε ανοικτή ή συνδρομητική μορφή, αλλά με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα.
Στο τέλος του άρθρου παρουσιάζονται μερικά από τα Ελληνικά site που αναφέρονται στα θέματα εύρεσης εργασίας.
Εδώ, μια και αναφερόμαστε στο internet, θα πρέπει να πούμε ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρίες που έχουν δική τους σελίδα στο διαδίκτυο, αναφέρουν και τις θέσεις που ζητούν να καλύψουν και μάλιστα δίνουν τη δυνατότητα να στείλει κάποιος υποψήφιος τα στοιχεία του στην εταιρία μέσω e-mail.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουμε σαν τρόπο επιλογής ενός υποψηφίου είναι το βιογραφικό σημείωμα και μια προσωπική συνέντευξη μαζί του. Εάν μιλάμε για υποψήφιο μέσα από την εταιρία στις περισσότερες των περιπτώσεων παραλείπεται είτε το βιογραφικό σημείωμα ή και η συνέντευξη με την ατράνταχτη, αλλά εσφαλμένη, δικαιολογία ότι: "…αφού τον ξέρουμε τώρα τόσα χρόνια…". Για τους εξωτερικούς υποψηφίους τουλάχιστον, η μέθοδος αυτή ακολουθείται στο 100% των περιπτώσεων.
Εδώ, όμως, πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Η μέθοδος αυτή τελικά έχει πολύ μικρή αξιοπιστία και οδηγεί σε πολύ συχνά λάθη.
2. Τα βιογραφικά σημειώματα κρύβουν έντεχνα πολλά στοιχεία που θέλει να κρύψει ο υποψήφιος.
3. Όποιος κάνει τη συνέντευξη, έχει βγάλει βασικά συμπεράσματα για ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στα πρώτα 5 λεπτά της συνάντησης και σπανιότατα στην πορεία της συζήτησης που μπορεί να κρατήσει από μισή έως μια ώρα, θα αλλάξει γνώμη.
4. Η συνέντευξη κρύβει τη λογική της "συμπάθειας" ή της "χημείας" μεταξύ του υποψηφίου και του manager που κάνει τη συνέντευξη, εκτός αν ο manager είναι πολύ έμπειρος επαγγελματίας, οπότε αποφεύγει το σκόπελο του να βλέπει τον υποψήφιο "συναισθηματικά".
5. Τέλος, οι συνεντεύξεις εμπεριέχουν τον κίνδυνο οι υποψήφιοι να είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι και δασκαλεμένοι, ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις με ιδανικό μεν για την εταιρία τρόπο, μη ανταποκρινόμενο όμως στη προσωπικότητα και τις γνώσεις του υποψηφίου.
Παρόλα αυτά, τα βιογραφικά σημειώματα και οι συνεντεύξεις είναι απαραίτητα και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Υπάρχει ο προβληματισμός αν η συνέντευξη πρέπει να είναι δομημένη, δηλαδή με συγκεκριμένη γραμμή και ερωτήσεις προς τον υποψήφιο ή αν πρέπει να είναι μια πιο ελεύθερη συζήτηση, από την οποία όμως να πετυχαίνεται ο σκοπός της διερεύνησης των γνώσεων, ικανοτήτων και προσωπικότητας του υποψηφίου. Στη περίπτωση αυτή, ο λιγότερο έμπειρος σε συνεντεύξεις manager θα προτιμήσει την πρώτη μέθοδο με τη δομημένη συνέντευξη, ενώ ο πολύ έμπειρος θα πρέπει να τολμήσει την ελεύθερη συζήτηση.
Υπάρχουν, όμως, και άλλες μέθοδοι για την αξιολόγηση της επιλογής των υποψηφίων μας. Έτσι, μια ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας (αλλά και παντού) μέθοδος είναι "οι γνωριμίες", η οποία είναι μεν πολύ αποτελεσματική για τον υποψήφιο, αλλά με μικρή έως καθόλου αξιοπιστία για την εταιρία.
Άλλη γνωστή μέθοδος είναι οι προσομοιώσεις (simulations) όπου ο υποψήφιος καλείται να ενεργήσει σε έναν προσομοιωτή και να ελεγχθούν (συνήθως ηλεκτρονικά) οι αντιδράσεις του. Έτσι, από προσομοιωτές περνούν οι αεροπορικές εταιρίες τους πιλότους (flight simulator) ή τους οδηγούς αγώνων ταχύτητος. Τα τεχνικά επαγγέλματα ή αυτά που έχουν τεχνικές δεξιότητες μπορούν να ελεγχθούν με προσομοιωτή. Η αξιοπιστία της μεθόδου αυτής είναι αρκετά ικανοποιητική, αλλά είναι ακριβή και μπορεί να εφαρμοστεί σε λίγες επαγγελματικές περιπτώσεις.
Τα τεστ προσωπικότητας (personality tests) ήταν πολύ διαδεδομένα πριν από μερικές δεκαετίες, όμως σήμερα "ξεγελούν" εύκολα. Είναι τεστ γραπτά, που αν οι απαντήσεις δεν είναι έντιμες, τα αποτελέσματα είναι πολύ ευάλωτα και άρα όχι αξιόπιστα. Κάποτε ήταν της μόδας, σήμερα όμως υπάρχει μεγάλος σκεπτικισμός για την χρήση τους και χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους επιλογής.
Αντίθετα τα τεστ συμπεριφοράς (attitude tests) είναι πολύ πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα από τα προηγούμενα. Δείχνουν την συμπεριφορά του εργαζομένου και πολλές φορές δείχνουν και την τάση του να είναι κατάλληλος για πωλήσεις (αν τον χρειαζόμαστε για μια τέτοια θέση) ή αν είναι κατάλληλος να εργάζεται μόνος του χωρίς μεγάλη επικοινωνία με ανθρώπους. Τα τεστ συμπεριφοράς είναι εύκολα στην εφαρμογή τους, δύσκολα στη βελτίωσή τους και είναι αρκετά αξιόπιστα.
Τέλος, η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων για επιλογή είναι τα "κέντρα αξιολόγησης" (assessment centers). Μην φανταστείτε κάποιο κτίριο ως κέντρο αξιολόγησης, αλλά μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό πολλών από τις παραπάνω ή και όλων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Αν μια μέθοδος έχει μικρή αξιοπιστία, είναι προφανές ότι ο συνδυασμός πολλών μεθόδων δίδει το πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα τόσο για την εταιρία, όσο και για τον υποψήφιο.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει η μέθοδος αυτή να είναι γνωστή, φανερή και αξιόπιστη για τους υποψηφίους. Θα πρέπει ακόμα να μην περιθωριοποιεί, να είναι δίκαιη και με ισότητα, να μπορεί να εφαρμοστεί και να μην είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα πολύ ωραίο στα χαρτιά, αλλά μη εφαρμόσιμο στη πράξη. Και τέλος θα πρέπει να έχει και ένα αποδεκτό κόστος για την εταιρία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία της επιλογής εσωτερικού ή εξωτερικού υποψηφίου για την κάλυψη μιας θέσης είναι μια “δύσκολη ιστορία”, που όμως πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποτέλεσμα.
Μην ξεχνάμε ότι ο στόχος της επιλογής είναι να επιλέξουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, αυτό που τόσο πολύ ακούγεται σαν ιδανικό, αλλά στην πράξη τόσο λίγο εφαρμόζεται, ενώ η αποτυχία μας θα είναι να επιλέξουμε λάθος υποψήφιο ή να μην αναγνωρίσουμε τον κατάλληλο με σημαντικά δυσάρεστα αποτελέσματα για την εταιρία μας σε κόστος και σε χρόνο.
SITE ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ INTERNET ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. www .2 search . gr / default . asp
2. www . bestjobs . gr /
3. www . cornerstone . gr /
4. www . hrquest . gr /
5. www . justjobs . gr / english / common / home . asp
6. www . response . gr /
7. www . ta - nea . dolnet . gr /
8. www . ethnos . gr / ergasia / ergasia . htm
9. www . stedima . gr /
10. www . x - e . gr / xrysi /
11. www . adecco . gr /
12. www . cremedelacreme . gr /
13. www . jobcentres . gr /
14. www . jobquest . gr /
15. www . selecthellas . gr /
16. www . pmrhr . gr / pages / hr - services . htm
17. www . acci . gr / bie / links 1. htm
18. www . e - forologia . gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
.....................................................................................................................
4.2  Εργατικά  θέματα

4.2.1 Σύμβαση εργασίας
   Σύμβαση εργασίας  είναι η συμφωνία μεταξύ εργοδότη  και εργαζομένου (μισθωτού), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.  Ο μισθωτός είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρόνο στον εργοδότη, σε συγκεκριμένο χώρο και σύμφωνα με τις οδηγίες του, ενώ ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος έναντι  των υπηρεσιών αυτών να καταβάλλει συγκεκριμένο  μισθό ή ημερομίσθιο στον εργαζόμενο σε καθορισμένο χρόνο. Η σύμβαση εργασίας, μετά την ισχύ του Π.Δ. 156/94, είναι πλέον ρητή (γραπτή). Η ατομική σύμβαση εργασίας αντιμετωπίζει όλα σχεδόν  τα θέματα του εργατικού δικαίου, τα κυριότερα από τα οποία είναι:
·        Tο ωράριο εργασίας. Το πλήρες ωράριο εργασίας   σήμερα είναι  40 ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με αυτό  6,66 ώρες εργασίας αντιστοιχούν σε ένα ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για το σύστημα της εξαήμερης εργασίας  (40 : 6 = 6,666), ενώ  στο πενθήμερο σύστημα οι 8 ώρες αντιστοιχούν σε 1,2 ημερομίσθια ή σε 1,2/25 του μηνιαίου  μισθού. Στο σύστημα της  πενθήμερης ανά εβδομάδα εργασίας ο εργαζόμενος απασχολείται 8 ώρες την ημέρα επί πέντε ημέρες για να απολαμβάνει  άλλη μια ημέρα ανάπαυσης,  που είναι συνήθως το Σάββατο και σπανιότερα  μια άλλη ημέρα της εβδομάδας.
·        Ιδιότητα υπαλλήλου ή εργάτη. Υπάλληλος χαρακτηρίζεται εκείνος που προσφέρει πνευματική εργασία, ενώ εργάτης εκείνος που προσφέρει χειρονακτική. Συνήθως ο υπάλληλος αμείβεται με μηνιαίο μισθό, ενώ ο εργάτης με ημερομίσθιο, χωρίς βέβαια να απαγορεύεται και το αντίθετο.
·         Μισθός  είναι κάθε παροχή που καταβάλλεται τακτικά και χωρίς  διακοπή από τον εργοδότη  στον εργαζόμενο (μισθωτό) σαν αντάλλαγμα της εργασίας του σε χρήμα ή σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.). Ο μισθός, ανάλογα με το χρόνο εργασίας του εργαζoμένου  για τον οποίο καταβάλλεται, δηλαδή ώρα, ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, διακρίνεται σε ωρομίσθιο, ημερομίσθιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο μισθό.
       Ο μισθωτός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη     υπό τις οδηγίες του, συνήθως στην έδρα του εργοδότη και σε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας

Το  κατώτερο ύψος του μισθού καθορίζεται από συμφωνίες που συνάπτουν μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των επιμέρους ενώσεων  εργοδοτών και εργαζομένων (κλαδικές, συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας), χωρίς να αποκλείεται η υπουργική παρέμβαση  σε περίπτωση διαφωνίας των μερών (διαιτητική απόφαση εργασίας). Κάθε χρόνο οι λεγόμενοι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων  και ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων,  ως εκπρόσωπος των εργοδοτών, συνάπτουν  και υπογράφουν  την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία αποτελεί συνήθως τη βάση για την υπογραφή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.  
    Ο μισθός  διακρίνεται  σε νόμιμο και σε συμβατικό.
    Νόμιμος μισθός είναι αυτός που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική)  ή  από απόφαση της διαιτησίας, αν οι συμβαλλόμενοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Ο νόμιμος μισθός αποτελείται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα (οικογενειακά, επιστημονικά κ.λπ.). ΄Οταν ο νόμιμος μισθός υπολογίζεται με ημερομίσθιο, αφορά χρονικό διάστημα 6,666…  ωρών ενώ, όταν υπολογίζεται με το μήνα,  αφορά χρονικό διάστημα 25 ημερών Χ 6,666... ώρες για κάθε ημέρα.
     Συμβατικός μισθός  είναι εκείνος που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο και ισούται τουλάχιστον με το νόμιμο. Η διάκριση του νόμιμου από το συμβατικό μισθό έχει  σημασία, επειδή  διαφοροποιούνται οι διάφορες προσαυξήσεις. Για παράδειγμα, η προσαύξηση για την υπερωριακή απασχόληση υπολογίζεται επί του συμβατικού μισθού ενώ η προσαύξηση για την εργασία της Κυριακής υπολογίζεται επί του νομίμου.
Ακολουθεί υπόδειγμα  7 (ατομική  σύμβαση εργασίας).

4.2.2 Διαδικασία πρόσληψης εργαζομένου
    Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του μισθωτού στο ειδικό βιβλίο των νεοπροσλαμβανομένων του Ι.Κ.Α.  υπογράφεται  η ατομική σύμβαση εργασίας  και λαμβάνει το κάθε μέρος από ένα αντίτυπο. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η κάρτα αναγγελίας της πρόσληψης και υποβάλλεται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)  σε χρονική προθεσμία οκτώ ημερών από την ημερομηνία πρόσληψης. Με την υποβολή της κάρτας αναγγελίας ο μισθωτός γράφεται στους καταλόγους των απασχολουμένων μισθωτών.
...........................................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: